Informacje

FAQ

Zbiór najważniejszych informacji i najczęściej zadawane pytania

Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Konsumenta oraz w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

KB Trading Bartłomiej Węgrzecki
z siedzibą w Radomiu ul. Heleńska 3, 26-620, NIP: 9482624027, REGON: 387077149 , Telefon: + 48 790 458 488, e-mail: biuro@flexpremium.pl

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

·        pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, 

·        pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, 

·        osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, 

·        osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

5.  Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.  Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3

Zamówienia

1.     Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

1.     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

1.     Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy. 

1.     Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej. 

1.     Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. 

§4

Płatności

1.     Klient ma do wyboru formy płatności:

·        płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich. 

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

·        wymiany towaru na nowy;

·        naprawy towaru;

·        obniżenia ceny;

·        odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

·        łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

·        charakter wady – istotna czy nieistotna;

·        to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

·        za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

·        za pośrednictwem mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/index.php?id=125 

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. 

9. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami. 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

·        oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), 

·        drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

·        listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

·        o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·        dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Na podstawie art. 31 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:   

·        kontakt poprzez formularz;

·        prowadzenie Konta Klienta.

1.     Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.   

1.     Usługa: 

·        kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;

·        prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

1.     Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. 

·        usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu; 

·        prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.

1.     Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.

1.     Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 11 pkt 4.   

1.     Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§9

Ochrona prywatności 

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).

§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript; 

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Płatność online – iMoje

Na FLEXPremium.pl możesz zapłacić szybkim przelewem online za pośrednictwem iMoje. Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany bezpośrednio do systemu iMoje, w którym masz możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji. Szczegóły dotyczące usługi iMoje znajdziesz na stronie iMoje. System iMoje obsługuje bezpieczne transakcje:

Karty płatnicze VISA, MasterCard, POLCARD i inne, ePrzelewy jak mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Intelipay (Inteligo) i inne, płatności mobilne BLIK, PayPal.

Za pobraniem – płatność przy odbiorze

Możesz również zapłacić gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki. Pieniądze wpłacane są przez pocztę lub kuriera na wskazany rachunek bankowy.

Płatnośc zagraniczna online – Paypal.pl

 

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost

  • Inpost Kurier: 15,99zł
  • Paczkomaty InPost: 12,99zł

  • Inpost Kurier Pobranie: 19,99zł

Orientacyjny czas dostawy 24-48 godziny od chwili realizacji zamówienia.

Drodzy Klienci jest nam niezmiernie miło, że zainteresowaliście się sklepem internetowym www.FLEXPremium.pl.
Poniżej znajdziecie informacje na temat Polityki Prywatności, czyli to w jaki sposób postępujemy z Waszymi danymi.

Spis treści:
1. Informacje wprowadzające
2. Dane kontaktowe / Administrator Danych Osobowych
3. Zasady przetwarzania danych
4. Cel przetwarzania / gromadzenia oraz okres przechowywania danych osobowych
5. Rodzaje danych osobowych
6. Pliki cookies
7. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies
8. Udostępnienie danych
9. Prawa Klientów

1. Informacje wprowadzające
–     Polityka prywatności określa, między innymi,  zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.FLEXPremium.pl,
–     Stanowi ona wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane kontaktowe / Administrator Danych Osobowych
–     Administratorem Danych Osobowych Klientów www.FLEXPremium.pl jest Bartłomiej Węgrzecki prowadzący działalność pod firmą: KB Trading Bartłomiej Węgrzecki, 26-600 Radom, ul.Helleńska 3/52, NIP:9482624027,
–     Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@flexpremium.pl.

3. Zasady przetwarzania danych
Na stronę www.FLEXPremium.pl można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO, stosując wymagane przez przepisy prawa unijnego środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w www.FLEXPremium.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta na www.FLEXPremium.pl.

4. Cel przetwarzania / gromadzenia oraz okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane i gromadzone w następujących celach:
–     prowadzenie konta Klienta na www.FLEXPremium.pl,
–     realizacji zamówień w www.FLEXPremium.pl,
–     udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowywww.FLEXPremium.pl,
–     udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez chat online,
–     realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy,
–     obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej,
–     archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogłyby być uzasadnionym interesem Administratora,
–     realizacji usługi newsletter-a,
–     badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
–     marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
–     dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania na www.FLEXPremium.pl i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
–     dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
–     dane dotyczące sprzedaży ratalnej – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
–     dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
–     dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody,
–     dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
–     prowadzenie usługi newsletter-a – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newsletter-a,
–     prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej,

5. Rodzaje danych osobowych
Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
–     w związku z założeniem konta Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy,
–     w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy,
–     w związku z przesłaniem zapytania lub prośby o kontakt: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu,
–     w związku z subskrypcją newsletter-a: adres e-mail,
–     w czasie korzystania z www.FLEXPremium.pl Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

6. Pliki cookies
a.   Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że www.FLEXPremium.pl wykorzystuje pliki cookies.
b.   Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
c.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
–     dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
–     analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie internetowej), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących;
–     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
–     utrzymania sesji Użytkownika serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
d.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies
a.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownik Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
c.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
d.   Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

8. Udostępnienie danych
W celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem www.FLEXPremium.pl oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania www.FLEXPremium.pl dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom świadczącym usługi:

–     kurierskie,

–     pocztowe,

–     płatności elektronicznych,

–     bankowe, w zakresie sprzedaży ratalnej,

–     marketingowe w zakresie obsługi www.FLEXPremium.pl,

–     usługi newsletter-a,

–     hostingowe,

–     księgowe.

9. Prawa Klientów
Klienci mają prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej ich danych osobowych, zgromadzonych / przechowywanych przez www.FLEXPremium.pl, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przewiń do góry